“Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020” trình tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2011) khẳng định mục tiêu 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục 
và đào tạo” và định hướng: “Phát triển giáo dục phải thực sự là quốc sách hàng đầu. 
Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo (…). Thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, bảo đảm cơ chế tự chủ gắn với nâng cao 
trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục đào tạo. Tập trung đầu tư xây dựng một số 
trường, khoa, chuyên ngành mũi nhọn, chất lượng cao”. 

Trước đó, Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành 
Nghị quyết số 14/2005/NQ/CP ngày 2 tháng 11 năm 2005 Về đổi mới cơ bản và toàn 
diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. Nghị quyết xác định mục tiêu 
chung là đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học, tạo được chuyển biến cơ bản về 
chất lượng, hiệu quả và quy mô, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của nhân dân. Đến năm 
2020, giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ 
tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao, thích ứng với cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Chính phủ về đổi mới giáo dục đại 
học; thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 với tầm nhìn “hướng đến xây 
dựng một hệ thống đại học trong tốp đầu châu Á, nơi hội tụ của khoa học, công nghệ 
văn hoá và tri thức Việt Nam”, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xây dựng 
và công bố Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn giai đoạn 2011 – 2015. 

Đây là văn bản nhằm cụ thể hoá kế hoạch phát triển của Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng đến mục tiêu 
tổng quát của toàn bộ hệ thống trong giai đoạn 2011-2015 là “tạo môi trường và các 
điều kiện tối ưu để tất cả các thành viên phát triển lợi thế so sánh của mình một cách tốt 
nhất, trong một hệ thống tuy đa dạng nhưng có cùng định hướng, có liên kết và bổ sung 
cho nhau”. 

Văn bản này là cơ sở pháp lý và định hướng để các khoa/bộ môn, phòng, ban, 
trung tâm… trong trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể của từng đơn vị. 

Các văn bản của chiến lược bao gồm:
Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015: tải tại đây
LOGFRAME kèm theo Chiến lược giai đoạn 2011-2015: tải tại đây
Phụ lục kèm theo chiến lược:  tải tại đây 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.